a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

8:00 - 19:00

Mesai: Pazartesi - Cumartesi

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

BLOG

Uluca Avukatlık Ortaklığı Hukuk Blog Sayfası

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİNE YÖNELİK BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE YÖNELİK KARAR

Dava, kira alacağının tahsiline yönelik başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; taraflar arasındaki kira sözleşmesinin ve kira sözleşmesindeki imzanın davalı tarafça kabul edildiği eldeki davada, mahkemece işin esasına girilerek davalının kira borcunun olup olmadığı tespit edilip oluşacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. ...

Devamı

Fazla Çalışma Ücreti ile Ulusal Bayram Genel Tatil Ücreti Üzerinden Yapılan İndirim Oranı

Fazla Mesai İndirim

Hakimin bilirkişi raporuna bağlı olmamasına karşılık; fazla mesai ücreti ve ulusal bayram genel tatil ücretlerinde raporda yapılan indirimin yanı sıra ayrıca indirim yapması ancak işbu durumun gerekçesine kararında değinmemiş olması, gerekçe ile hüküm arasında çelişki oluşturmakla hukuka aykırıdır....

Devamı

‘’Kapa çeneni, psikolojik sorunun var herhâlde, sen hastasın, hastaneye git, dengesiz, kadına bak ya‘’ demesi hakaret suçunu oluşturmaz

"Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. ...

Devamı

Prim Günü Dolmuş Bir İşçi, İşyeri Değiştirirse Tazminat Primi Ne Olur?

Prim Günü Dolması

Taraflar arasındaki “ itirazın iptali ” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İstanbul 9. İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 08.04.2014 tarihli ve 2013/369 E., 2014/146 K. sayılı kararın temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 11.11.2015 tarihli ve 2014/16944 E., 2015/32085 K. sayılı kararı ile; “...

Devamı

Kusurlu Araba Satışı Hakkında Karar

Davacı; davalıdan 11.03.2015 tarihinde bir araç satın aldığını, aracın sigorta ve kasko işlemlerini yaptırmak için başvurduğu sırada pert kayıtlı olduğunu öğrendiğini, davalının satış öncesinde bu konuda kendisine bilgi vermediğini, aracın pert kayıtlı olmasının gizli ayıp olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürerek, gizli ayıplı aracın iadesine ve 14.900,00 TL satış bedeli ile araç için yapmış olduğu 327.07 TL masraf dahil olmak üzere toplam ….227,07 TL’nin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı ile davalı arasında 11.03.2015 tarihli Altındağ 1. Noterliği’nde yapılan satış sözleşmesi ile araç, davacının...

Devamı

Bankanız, Borçlu Olduğunuz Kuruma Adresinizi Verebilir mi?

BORÇLUNUN TEBLİĞE ELVERİŞLİ ADRESİNİN BANKADAN İSTENEBİLECEĞİ ― Şikayetçi Banka Vekilinin Borçlu Aleyhine Başlatılan Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibinde, Borçluya Çıkartılan Ödeme Emrinin Bila Tebliğ Döndüğü – Borçlunun Tebliğe Elverişli Adresinin Bankadan İstenmesinin Müşteri Sırrı Niteliğinde Olduğu İddiasıyla İcra Müdürlüğünün İşleminin İptalini Talep Ettiği – İcra veya İflas Dairelerinin Borçlunun Mevcuduna Dair İsteyeceği Bütün Malumatı Hakiki ve Hükmi Her Şahıs Derhal Vermeye ve Talep Halinde Mevcudu Bu Dairelere Teslime Mecbur Olduğu – Kanundaki Kısıtlamaların Bankaların Mensupları ve Diğer Görevlilerin Sıfatları Nedeniyle Öğrendikleri Bankalara ve Müşterilerine Ait Sırları İhtiyari ve Keyfi Olarak Açıklamalarına Engel Nitelikte Olduğu – Cebri İcrayı Etkiler...

Devamı

Kayıt Cihazının Bozuk Olması Halindeki Karar

Kayıt Cihazı Bozuk Çıkarsa

Sanıkların içerisinde bulundukları araçta olay tarihi itibariyle görüntü ve/veya ses kaydetme sisteminin mevcut olmaması karşısında, neticeyi gerçekleştirmeye elverişli düzeneğe sahip olmayan sanıkların, katılanı sürekli gözetim ve denetimleri altında bulundurmaktan ibaret eylemlerinin TCK'nın ilgili maddesindeki özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturacağı gözetilmeden, sanıkların, “görüntü almaya elverişli araç ile katılanın görüntülerine almaya teşebbüs etmek suretiyle özel hayatın gizliliğini teşebbüste bulunduklarından bahisle, suç vasfında yanılgıya düşülerek, mahkumiyet kararı verilmesi, kanuna aykırıdır. ...

Devamı

Mobbing yapıldığını nasıl kanıtlarım?

Mobbing

Sanığın başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde iken toplantıda kendisine yönelik hakaret içerikli konuşmayı kayda aldığı, sanığın eyleminin hukuka aykırı olduğunu kabul etmenin mümkün olmadığı anlaşıldığından, tebliğnamede bozma öneren düşünceye iştirak edilmemiş, gerekçede her ne kadar, atılı suçta failin aleni olmayan konuşmanın tarafı olmayan herhangi bir kişi olması gerektiğinden sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığı belirtilerek sanığın beraatine karar verilmiş ise de, gerekçesi yanlış olan hükmün, sonucu itibariyle doğru olduğu anlaşılmakla bu husus bozma nedeni yapılmamıştır. ...

Devamı