Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ulucahuk/public_html/wp-content/plugins/mikado-core/core-dashboard/sub-pages/import/import.php on line 283
İş Hukuku - ULUCA Avukatlık Ortaklığı
a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

İş Hukuku

Usulsüz tebligat şikayeti durumunda PTT Belgesi

ptt belge

Uyuşmazlık; borçlunun usulsüz tebliğ şikâyetinin süre aşımından reddinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Olayda icra mahkemesince yapılan incelemede PTT’nin web sitesinden alınan bilgi amaçlı olan kayıtlara itibar edilerek şikâyetin kabulüne karar verilmiş ise de bu kayıtlar resmî kayıt olmadığından, bu kayıtlara göre sonuca gidilmesi mümkün değildir. O hâlde mahkemece ilgili PTT müdürlüğünden şikâyet konusu tebligat ile ilgili kayıtlar getirtilerek, alınacak cevaba göre ödeme emrinin gerçek tebliğ tarihinin tespit edilmesine ilişkin şikâyet hakkında bir karar verilmesi gerekir....

Devamı

Fahri Trafik Müfettişinin Ceza Tutanağı Hakkında Karar

02.01.2023 tarihinde www.trthaber.com’da “Fahri trafik müfettişi 'beyaz' diye tutanak düzenledi, araç siyah çıktı” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 7. Ceza Dairesi kararı. Fahri trafik müfettişi beyaz diye tutanak düzenledi, araç siyah çıktı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi, fahri trafik müfettişinin ceza tutanağında beyaz olduğunu belirttiği ancak siyah olan araca kesilen 288 liralık idari para cezasını kaldırdı. ...

Devamı

İŞYERİNİN DÜZENLEDİĞİ FUTBOL TURNUVASINDA YAŞANAN SAKATLANMA İŞ KAZASI SAYILIR

iş kazası

Dava, davacının 20.01.2015 tarihinde, dava dışı ...

Devamı

Adli Tebligatlar PTT dışında başka bir yüklenici firma ile taşınır mı?

Davacı sendika tarafından, Edirne PTT Başmüdürlüğünün firma personellerine tebligat dağıtımı görevi vermesi ile ilgili 15/10/2021 tarihli ve 12692 sayılı işlemin; 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nda kimlerin tebligat yapacağının düzenlendiği, davalı idarede 399 sayılı KHK'ya tabi personel, idari hizmet sözleşmeli personel ve dışarıdan hizmet alımı yoluyla İş Kanunu hükümlerine tabi firma personelinin çalıştığı, adli tebligatın Kanun hükmü gereğince 399 sayılı KHK'ya tabi personel, idari hizmet sözleşmeli personel eliyle yapılması gerektiği, çalışanların mesai ücretini ödememek için tesis edilen dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir....

Devamı

İşyerinde Mobbing Uygulanması ve Haksız Sözleşme Feshi

işyerinde mobbing

Dava, işçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak talebine ilişkindir. İşçinin kimyager olarak çalıştığını, Genel Sekreter olarak görev yapan çalışanın bir yakınını işe almak istemesi nedeni ile işçiye mobbing ve baskı uyguladığını, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedildiğini, işveren tarafından TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından belirlenen tarifeden düşük ücret ödenmesi nedeni ile işçinin bakiye ücret alacağı bulunduğu ve yıllık izinlerinin kullandırılmadığını beyanla, kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. İlk derece Mahkemesinin " uyuşmazlığın çözüm yerinin idari yargı olacağı...

Devamı

Tarh Edilen Vergiler için İhtiyati Haciz İşlemi Hakkında Karar

İhtiyati Haciz

Mükellef hakkında yapılan vergi incelemesi üzerine, tarh edilen vergiler için 6183 sayılı yasa uyarınca ihtiyati haciz işlemi yapılamayacaktır....

Devamı

Noterlerin Vekalet Ücretinin Vergiye Tabi Olup Olmadığı Hakkında Karar

Başkatibi oldukları noterliklerin boşalması üzerine, noterliği bir süre yöneten kimseye, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca ödenen vekalet ücretinin vergiye tabi olup olmadığı mevzu, hukuki uyuşmazlık niteliğinde olup, düzeltme ve şikayet hükümleri kapsamında değerlendirilemeyecektir....

Devamı

Orta Öğretim Kınama Cezası Yönetmeliği Değiştirildi

Kınama Cezası

Ortaöğretim kurumlarında eğitim gören gençlere kınama cezası verilmesi için gereken sözlü ve yazılı uyarı şartı bulunmakta iken, sözlü uyarı şartı ortadan kaldırılmıştır. İki kez kınama cezası gerektiren davranışta bulunan öğrenci, doğrudan disiplin kuruluna gönderilebilecektir....

Devamı

Kıdem tazminatı dışındaki işçilik alacakları için açılan davalarda hüküm altına alınan alacaklara arabuluculuk son tutanak tarihinden itibaren faiz işletilebilir.

arabulucu

Başvuru konusu kesin nitelikteki bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlık, arabuluculuk son tutanak tarihinin temerrüt tarihi olarak kabul edilip edilmeyeceği noktasındadır. Dairemiz uygulamasında, işçinin işverene yönelttiği ihtarda muaccel alacaklarını tek tek belirtmek kaydıyla ile işvereni temerrüde düşürebileceği, alacak miktarlarını ayrı ayrı belirtilmesinin zorunlu olmadığı kabul edilmektedir. Aynı husus arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen arabuluculuk son tutanağı yönünden de geçerlidir. Dava dilekçesinin talep sonucu kısmında bildirilen alacakların dava tarihinden önce arabuluculuk faaliyeti sırasında karşı taraftan talep edilmesi halinde, davalı tarafın arabuluculuk başvurusuna konu edilen alacaklar yönünden son tutanak tarihi itibariyle temerrüde düştüğü ve talep edilen (kıdem tazminatı dışındaki) alacaklara bu tarihten itibaren...

Devamı

İstinaf İncelemesinde Yeni Kararının Vekalat Ücreti Güncel Tarifeye Göre Belirlenir

vekalet ücreti

Taraflar arasında vekalet ücreti açısından uyuşmazlık bulunmaktadır. Vekalet ücreti, yargılama sırasında kendisini vekille temsil ettiren ilgili taraf yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hükmedilen bir kalemdir. Bölge Adliye Mahkemesince hükümde tahsiline karar verilen yabancı para alacağının, karar tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek hesaplanacak vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken, usuli kazanılmış haktan söz edilerek İlk Derece Mahkemesi karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekalet ücretine hükmedilmesi hatalıdır....

Devamı