Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ulucahuk/public_html/wp-content/plugins/mikado-core/core-dashboard/sub-pages/import/import.php on line 283
İstinaf İncelemesinde Yeni Kararının Vekalat Ücreti Güncel Tarifeye Göre Belirlenir - ULUCA Avukatlık Ortaklığı
a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

İstinaf İncelemesinde Yeni Kararının Vekalat Ücreti Güncel Tarifeye Göre Belirlenir

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > İş Hukuku  > İstinaf İncelemesinde Yeni Kararının Vekalat Ücreti Güncel Tarifeye Göre Belirlenir

İstinaf İncelemesinde Yeni Kararının Vekalat Ücreti Güncel Tarifeye Göre Belirlenir

vekalet ücreti

T.C.
YARGITAY
DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ
Esas : 2022/545
Karar : 2022/1123
Tarih : 26.01.2022
VEKALET ÜCRETİ
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
YABANCI PARA ALACAĞININ KARAR TARİHİ İTİBARİYLE TCMB EFEKTİF SATIŞ KURU ÜZERİNDEN TÜRK
LİRASINA ÇEVRİLEREK HESAPLANMASI
YABANCI PARA ALACAĞI
( 1136 s. AK m. 164 )
( 6100 s. Hukuk Muhakemeleri K m. 370 )

ÖZET
Taraflar arasında vekalet ücreti açısından uyuşmazlık bulunmaktadır. Vekalet ücreti, yargılama sırasında kendisini vekille temsil ettiren ilgili taraf yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hükmedilen bir kalemdir. Bölge Adliye Mahkemesince hükümde tahsiline karar verilen yabancı para alacağının, karar tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek hesaplanacak vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken, usuli kazanılmış haktan söz edilerek İlk Derece Mahkemesi karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekalet ücretine hükmedilmesi hatalıdır.

İLK DERECE MAHKEMESİ : İstanbul 1. İş Mahkemesi
TARİHİ : 27/02/2018
NUMARASI : 2015/326-2018/114

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, taraflar arasındaki sözleşmeye, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre, taraf vekillerinin aşağıdaki bendin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Taraflar arasında vekalet ücreti açısından uyuşmazlık bulunmaktadır. Vekalet ücreti, yargılama sırasında kendisini vekille temsil ettiren ilgili taraf yararına karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hükmedilen bir kalemdir. Bölge Adliye
Mahkemesince hükümde tahsiline karar verilen yabancı para alacağının, karar tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek hesaplanacak vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken, usuli kazanılmış haktan söz edilerek İlk Derece Mahkemesi karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre vekalet ücretine hükmedilmesi hatalı olup bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın düzeltilmesi için yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından, Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 370/2. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının hüküm fıkrasının vekalet ücretine ilişkin “1-A” bendinin 10. ve 11. paragraflarının çıkartılarak, yerlerine;

“- Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 24.557,85 TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
– Davalı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 4.080,00 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,” paragrafları eklenerek hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgililere iadesine, 26.01.2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Gönder