a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Kıdem Tazminatı Hesaplanması Hakkında Karar

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > İş Hukuku  > Kıdem Tazminatı Hesaplanması Hakkında Karar

Kıdem Tazminatı Hesaplanması Hakkında Karar

Kıdem Tazminatı

T.C.
YARGITAY
DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

Esas : 2022/781
Karar : 2022/2159
Tarih : 22.02.2022

YARGITAY’DAN ÇALIŞAN EMEKLİLERE YÖNELİK EMSAL KARAR EMEKLİ OLMASINA RAĞMEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ HALİNDE KIDEM TAZMİNATININ, EMEKLİLİK TARİHİNDEKİ SON MAAŞINA GÖRE HESAPLANMASI GEREKİR KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRETİN BELİRLENMESİ

( 4857 s. İş K m. 32 )
( 1475 s. İş K m. 14 )

ÖZET
13.08.2022 tarihinde www.ntv.com.tr’de “Yargıtay’dan çalışan emeklilere yönelik emsal karar” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. Yüksek mahkeme, emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden işçinin istifa etmesi halinde kıdem tazminatının, emeklilik tarihindeki son maaşına göre hesaplanması gerektiğine hükmetti.
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y  K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti
Davacı vekili, davacının davalı Üniversiteye ait işyerinde diğer davalının işçisi olarak çalıştığını, bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini beyan ederek kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalılardan müştereken müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:
Davalı Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü vekili, davanın husumet yönünden reddi gerektiğini savunmuştur. Davalı şirket vekili, davacının davalı şirket bünyesindeki çalışma süresinin sınırlı olduğunu, talep edilen alacaklardan sorumlu tutulmalarının yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesinin 11.06.2019 tarih, 2016/14774 esas, 2019/12596 karar sayılı bozma kararına uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz Başvurusu:
Karar, yasal süresi içinde davalı Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:
1-
Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere ve temyiz eden tarafın sıfatına göre, davalı Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasında kıdem tazminatı hesabına esas ücretin belirlenmesi noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut olayda, davacının Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl işverene ait işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı, bu çalışmasının istifa ile sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanamaz ise de, emeklilik tarihine kadar geçen süre için kıdem tazminatı alacağına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mahkemece davacının emeklilik tarihine kadar olan çalışma süresi yönünden kıdem tazminatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise de, tazminata esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı anlaşılmaktadır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının 30.06.2012 tarihindeki ücreti ile o tarihteki yol yardımı toplamı dikkate alınmak suretiyle, tazminata esas ücretin 1.193,03 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Davacının emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin çalışma süresi ile bu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması yerinde değildir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken (son) ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir. Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi olan 25.07.2011 tarihi esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas ücret miktarı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, 22.02.2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yok

Gönder