Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ulucahuk/public_html/wp-content/plugins/mikado-core/core-dashboard/sub-pages/import/import.php on line 283
Kişisel Verilerin Korunması - ULUCA Avukatlık Ortaklığı
a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Kişisel Verilerin Korunması

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > Kişisel Verilerin Korunması

Bankanız, Borçlu Olduğunuz Kuruma Adresinizi Verebilir mi?

BORÇLUNUN TEBLİĞE ELVERİŞLİ ADRESİNİN BANKADAN İSTENEBİLECEĞİ ― Şikayetçi Banka Vekilinin Borçlu Aleyhine Başlatılan Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibinde, Borçluya Çıkartılan Ödeme Emrinin Bila Tebliğ Döndüğü – Borçlunun Tebliğe Elverişli Adresinin Bankadan İstenmesinin Müşteri Sırrı Niteliğinde Olduğu İddiasıyla İcra Müdürlüğünün İşleminin İptalini Talep Ettiği – İcra veya İflas Dairelerinin Borçlunun Mevcuduna Dair İsteyeceği Bütün Malumatı Hakiki ve Hükmi Her Şahıs Derhal Vermeye ve Talep Halinde Mevcudu Bu Dairelere Teslime Mecbur Olduğu – Kanundaki Kısıtlamaların Bankaların Mensupları ve Diğer Görevlilerin Sıfatları Nedeniyle Öğrendikleri Bankalara ve Müşterilerine Ait Sırları İhtiyari ve Keyfi Olarak Açıklamalarına Engel Nitelikte Olduğu – Cebri İcrayı Etkiler...

Devamı

Kayıt Cihazının Bozuk Olması Halindeki Karar

Kayıt Cihazı Bozuk Çıkarsa

Sanıkların içerisinde bulundukları araçta olay tarihi itibariyle görüntü ve/veya ses kaydetme sisteminin mevcut olmaması karşısında, neticeyi gerçekleştirmeye elverişli düzeneğe sahip olmayan sanıkların, katılanı sürekli gözetim ve denetimleri altında bulundurmaktan ibaret eylemlerinin TCK'nın ilgili maddesindeki özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturacağı gözetilmeden, sanıkların, “görüntü almaya elverişli araç ile katılanın görüntülerine almaya teşebbüs etmek suretiyle özel hayatın gizliliğini teşebbüste bulunduklarından bahisle, suç vasfında yanılgıya düşülerek, mahkumiyet kararı verilmesi, kanuna aykırıdır. ...

Devamı

Aldatma Videosunu Sevgilisinin Karısına Atan Kadın Hakkında Karar

Davacının resmi nikahlı eşi ile evli olduğu süre içinde cinsel birliktelik kurduğu, bu birlikteliklerine ilişkin video kaydının davacıya gönderildiği sabittir. Davalının bu eyleminin davacıyı aşağılayıcı, küçük düşürücü nitelik taşıdığı ve kasten iletildiği kabul edilmelidir. Her ne kadar mahkemece davalının eyleminin davacının kişilik hakkına zarar verecek mahiyette olmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiş ise de, davalının söz konusu videonun davalı tarafından davacıya gönderilmesi haksız ve incitici niteliktedir. Bu nedenle, davacının kişilik değerlerinin haksız biçimde ihlal olunduğunun kabulü ile davacı yararına uygun bir tutarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekir. ...

Devamı

Öğrencisine Cetvel İle Vuran Öğretmen Hakkında Karar

Öğrencisine cetvel ile vuran öğretmen

Oluşa ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın öğretmen olarak görev yaptığı okulda mağdurun öğrenci olduğu, ders sırasında gürültü yapılmasına sinirlenen sanığın projeksiyon cihazını açmakta kullanılan çubuk ile mağdurun avuç içine bir defa vurmak suretiyle kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak üzerine atılı silahla basit yaralama suçunu işlediği gözetilerek mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu, tedip hakkının kullanıldığından ve suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle yasal olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, ...

Devamı

Eşinin Aracını GPS ile Takip Edilmesi Hakkında Karar

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan şüpheli hakkında yapılan soruşturma sonucunda Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 11.10.2018 tarihli ve 2018/12215 soruşturma, 2018/9079 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine ilişkin mercii Karşıyaka 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 08.11.2018 tarihli ve 2018/2461 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi....

Devamı

Tescilsiz Markaların Korunması ve Önceye Dayalı Kullanım Hakkı

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerinin benzer diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesi için kullanılan özel işaretlerdir. İşletmeler bakımından büyük öneme sahip olan markalar üretilen veya halka arz edilen mevcut ürün veya hizmetin işletmesine özgünlüğünü ifade etmede önemli bir işarettir. Markanın hedefi kişiler mevcut firmalar değildir. Asıl amaç hizmet veya ürünün tanıtılması veya diğer hizmet ve ürünlerden farklılığının, özgünlüğünün ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. SMK  md.  4/1’e göre marka tanımı şu şekilde yapılmaktadır; ‘Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir...

Devamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Süreci ve Verbis’e Kayıt Yükümlülüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) başta olmak üzere bu Kanun’a bağlı yönetmelikler, tebliğler ve Kişisel Verileri Koruma Kurul (“Kurul”) kararları ile Kişisel Verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması, temek hak ve özgürlüklerin korunması, kişinin mahremiyet hakkı ile bilgi güvenliği hakkının korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır....

Devamı

Covid-19 Salgini ile Mücadele Süreci̇nde Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunması

Tüm dünya ve ülkemizi etkileyen COVID-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini azaltmak adına ülkemizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları gerekli adımları atmakta ve çeşitli önlemler alınması amacıyla hareket etmektedir. Bu önlemlerin alındığı çoğu durumda özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere TC kimlik numarası, ad, soy ad,  adres, işyeri, seyahat bilgileri, sağlık bilgileri vb. kişiler veriler işlenmeye başlanmıştır....

Devamı