Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ulucahuk/public_html/wp-content/plugins/mikado-core/core-dashboard/sub-pages/import/import.php on line 283
Av. M. Yağız Uluca - ULUCA Avukatlık Ortaklığı
a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Author: Av. M. Yağız Uluca

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > Articles posted by Av. M. Yağız Uluca

Takipte yer alan ipotekli taşınmaz maliki üçüncü kişi, borçlunun taşınmazına ilişkin ihalenin feshi talebinde teminat göstermelidir.

ipotekli satış

Dava, taşınmaz ihalesinin feshi istemine ilişkindir. İhalenin feshi talebinde bulunan şikayetçinin, satış isteyen alacaklı ya da borçlu olmadığı, resmî sicilde kayıtlı ilgili ve sınırlı ayni hak sahibi sıfatlarının bulunmadığı, şikayet konusu olmayan taşınmazların maliki üçüncü kişi sıfatı ile takipte yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda anılan şikayetçinin kendi adına kayıtlı olmayan taşınmazlara ilişkin ihalenin feshini talep etmekte aktif husumet ehliyetinin bulunmadığının kabulü gerekir. Şikayetçiden ihale bedeli üzerinden nispi harç alınması ve şikayetçinin ihale bedelinin yüzde beşi oranında teminat göstermesi gerekmektedir. Mahkemece, nispi harç alınmadan ve teminat gösterilmesi şartı yerine getirilmeden sonuca gidilmesi, Bölge Adliye Mahkemesince bu hususlar gözden kaçırılarak istinaf talebinin esastan reddi kararı hatalı olmuştur....

Devamı

Alkollü İçki̇ İthalatçısı Şirketler Tarafından Pazarlama Ve Reklam Amacıyla Kullanılan Proxy İsimlerin Marka Hakkına Ait Bilgi Notu

proxy bilgi notu

Alkollü içecekler hakkında mevzuatımızda yer alan düzenlemelerle tanıtım, reklam ve pazarlamaya ilişkin konularda birtakım kısıtlamalar getirilmiştir....

Devamı

Kira Uyarlama Davalarında Yeni Kira Bedeli Nasıl Belirlenebilir?

Yeni Kira Bedeli

Somut olayda Covid-19 salgın (pandemisi) hastalığının doğrudan veya salgının önlenmesi amaçlı kısıtlayıcı ve yasaklayıcı idari tedbirlerden olumsuz etkilenme nedeniyle kira bedelinin uyarlanması davası ile, sözleşmenin imzalanmasından sonra meydana gelen, toplumun büyük kısmını etkileyerek tarafların sosyal, ekonomik dengesini bozan salgın sonrasında taraflardan biri için edimin ifasının katlanılamayacak hâle gelmesi nedeniyle kira sözleşme koşullarının (bedelinin) değişen koşullara uyarlanması talep edilmektedir. Salgın (pandemi) hastalık sebebiyle, kira sözleşme koşullarının (kira bedelinin) uyarlanmasına ilişkin açılan davada şartların gerçekleşmesi durumunda ihtiyati tedbir kararı verilmesinin HMK m.389 vd. hükümlerine uygun olduğundan, Ankara 15. Bölge Adliye Mahkemesinin, kira bedelinin uyarlanması davasında, davanın ve uyuşmazlığın esasını halleder şekilde ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin...

Devamı

Uyap Bilgileri, Fiziki Ortam Bilgileri Çelişirse, Ne Yapılır?

uyap bilgileri

UYAP KAPSAMINDAKİ BİLGİLER İLE FİZİKİ ORTAMDAKİ BİLGİLER ARASINDA BİR ÇELİŞKİ OLMASI HALİNDE UYAP KAYITLARINA İTİBAR EDİLMESİ GEREKTİĞİ ― Sanık Müdafine, Mahkeme Kaleminde Yapılan Fiziki Tebligat Parçasının Üzerinde, Tebliğ Tarihi Olarak 06.05.2013 Tarihinin Görüldüğü - Uyap Sistemi Üzerinden Yapılan İncelemede Tebligatın 06.06.2013 Tarihinde Sistem Üzerinden Başlatıldığı - Sanık Müdafiinin Gerekçeli Karara İlişkin Tebligatı 06.06.2013 Tarihinde Tebellüğ Edip, Aynı Tarihte Temyiz Kanun Yoluna Başvurduğu - Farklı İki Tarihten, Uyap Sistemine Kayıtlı ve Sanık Lehine Olan 06.06.2013 Tarihinin Tebellüğ Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği....

Devamı

Kilometresi Düşürülmüş Araç Satışı

Kilometresi Düşürülmüş Araç Satışı

27.02.2021 tarihinde “Son dakika: Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay kararını verdi” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi kararı. Son dakika gelen habere göre ikinci el araçlarda en çok yapılan usulsüzlüklerden biri de aracın kilometresi ile oynamaktır. Aracın değerini yüksek göstermek amacıyla başvurulan bu tür usulsüzlüklerin cezai sorumluluğu da var. Araç sahibi, bilse de bilmese de bu usulsüzlükten sorumludur. ...

Devamı

Usulsüz tebligat şikayeti durumunda PTT Belgesi

ptt belge

Uyuşmazlık; borçlunun usulsüz tebliğ şikâyetinin süre aşımından reddinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Olayda icra mahkemesince yapılan incelemede PTT’nin web sitesinden alınan bilgi amaçlı olan kayıtlara itibar edilerek şikâyetin kabulüne karar verilmiş ise de bu kayıtlar resmî kayıt olmadığından, bu kayıtlara göre sonuca gidilmesi mümkün değildir. O hâlde mahkemece ilgili PTT müdürlüğünden şikâyet konusu tebligat ile ilgili kayıtlar getirtilerek, alınacak cevaba göre ödeme emrinin gerçek tebliğ tarihinin tespit edilmesine ilişkin şikâyet hakkında bir karar verilmesi gerekir....

Devamı

Mehir Senedinin Yasal Bağlayıcılığı Nedir?

mehir

Resmi nikah yapılmadığı takdirde mehir senedi geçerli bir belge sayılmaz.Bu nedenle mehir senedine dayalı talepte bulunulamaz....

Devamı

Deprem sonrası maddi ve manevi hasara uğrayanlar hakkında karar

deprem

Deprem nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararların tazmini istemiyle açılan bu davada, uğranıldığı belirtilen zarar, idarenin üzerine düşen görev ve yükümlülüğü gereği gibi yerine getirmemesinden, dolayısıyla eylem ya da eylemsizliğinden kaynaklandığından, mahkemece 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 13. maddesi uyarınca davanın süresi içerisinde açılıp açılmadığı hususunun değerlendirilmesi gerekeceği hakkında...

Devamı

Boşanma Sonrası Çiftler Arasında Evdeki Eşyaların Paylaşımı

eşya paylaşımı

03.01.2023 tarihinde www.ntv.com.tr’de “Yargıtay'dan anlaşmalı boşanmış ve boşanacak eşleri ilgilendiren emsal karar” başlığıyla yayınlanan Yargıtay Genel Hukuk Kurulu kararı. Kurul, anlaşmalı boşanmış veya boşanacak eşler hakkında "Evde oturmaya devam edileceğine ve evde bulunan eşyaların kime ait olacağına ilişkin anlaşma mal rejiminin tasfiyesine engel olamaz" dedi. ...

Devamı

Fotokopi Belge ile Bankada Sahtecilik

Fotokopi Belge ile Bankada Sahtecilik

03.01.2023 tarihinde www.haber7.com’da “Yargıtay'dan banka işlemlerinde ıslak imza şartı kararı” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararı. Yargıtay, fotokopi yapılarak üretilen sahte talimatlarla bankadan para çekilmesi olayında, ıslak imzalı belgeleri istemeden işlem yapan bankanın sorumlu olduğuna hükmetti. ...

Devamı