Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ulucahuk/public_html/wp-content/plugins/mikado-core/core-dashboard/sub-pages/import/import.php on line 283
Tüketici Hukuku - ULUCA Avukatlık Ortaklığı
a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Tüketici Hukuku

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > Tüketici Hukuku

Kira Uyarlama Davalarında Yeni Kira Bedeli Nasıl Belirlenebilir?

Yeni Kira Bedeli

Somut olayda Covid-19 salgın (pandemisi) hastalığının doğrudan veya salgının önlenmesi amaçlı kısıtlayıcı ve yasaklayıcı idari tedbirlerden olumsuz etkilenme nedeniyle kira bedelinin uyarlanması davası ile, sözleşmenin imzalanmasından sonra meydana gelen, toplumun büyük kısmını etkileyerek tarafların sosyal, ekonomik dengesini bozan salgın sonrasında taraflardan biri için edimin ifasının katlanılamayacak hâle gelmesi nedeniyle kira sözleşme koşullarının (bedelinin) değişen koşullara uyarlanması talep edilmektedir. Salgın (pandemi) hastalık sebebiyle, kira sözleşme koşullarının (kira bedelinin) uyarlanmasına ilişkin açılan davada şartların gerçekleşmesi durumunda ihtiyati tedbir kararı verilmesinin HMK m.389 vd. hükümlerine uygun olduğundan, Ankara 15. Bölge Adliye Mahkemesinin, kira bedelinin uyarlanması davasında, davanın ve uyuşmazlığın esasını halleder şekilde ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin...

Devamı

Deprem sonrası maddi ve manevi hasara uğrayanlar hakkında karar

deprem

Deprem nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararların tazmini istemiyle açılan bu davada, uğranıldığı belirtilen zarar, idarenin üzerine düşen görev ve yükümlülüğü gereği gibi yerine getirmemesinden, dolayısıyla eylem ya da eylemsizliğinden kaynaklandığından, mahkemece 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 13. maddesi uyarınca davanın süresi içerisinde açılıp açılmadığı hususunun değerlendirilmesi gerekeceği hakkında...

Devamı

Fotokopi Belge ile Bankada Sahtecilik

Fotokopi Belge ile Bankada Sahtecilik

03.01.2023 tarihinde www.haber7.com’da “Yargıtay'dan banka işlemlerinde ıslak imza şartı kararı” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararı. Yargıtay, fotokopi yapılarak üretilen sahte talimatlarla bankadan para çekilmesi olayında, ıslak imzalı belgeleri istemeden işlem yapan bankanın sorumlu olduğuna hükmetti. ...

Devamı

Yeni Kira Sözleşmesi ve Tahliye Taahhüt

tahliye taahhüt

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava Tahliye taahhüdüne dayalı icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. ...

Devamı

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİNE YÖNELİK BAŞLATILAN İCRA TAKİBİNE YÖNELİK KARAR

Dava, kira alacağının tahsiline yönelik başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; taraflar arasındaki kira sözleşmesinin ve kira sözleşmesindeki imzanın davalı tarafça kabul edildiği eldeki davada, mahkemece işin esasına girilerek davalının kira borcunun olup olmadığı tespit edilip oluşacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. ...

Devamı

Emin Evim ve Benzer Kuruluşlar Hakkında Hukuki Karar

eminevim

Bu Kanunun amacı; finansal kuruluş olarak faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları ile finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir....

Devamı

Reçetesiz Antibiyotik Satışı Yapan Eczanelere Verilen Ceza Kararı

23.05.2021 tarihinde “Yargıtay'dan reçetesiz antibiyotik satan eczacı için karar” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 19. Ceza Dairesi kararı. Reçetesiz antibiyotik satışının kabahat olduğuna dikkat çeken daire, eczacıya reçetesiz her satış için idari para cezası verilmesi gerektiğine hükmetti. ...

Devamı

Kiralık Evin Kullanıma Dayalı Yıpranması Durumda Alınan Kararlar

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı ile davalılardan ...

Devamı

İl Tüketici Hakem Heyeti Kararı

Hakem heyeti

Dava davalının, yüksek voltaja bağlı olarak iki dairede doğal gaz kombilerinin arızalanması nedeniyle oluşan zararının tazmini için yapmış olduğu başvurunun il tüketici hakem heyeti tarafından kabul edilmesi sebebiyle açılmıştır. Mahkemece uyuşmazlığa konu alacağın tutar ve davalının yerleşim yeri itibariyle yetkili ve görevli olan İlçe Tüketici Hakem Heyeti yerine İl Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararın yok hükmünde olduğu gerekçesiyle, il tüketici hakem heyeti kararının kaldırılmasına karar verilmiştir....

Devamı

Sigorta Tahkim Komisyonu’nun Kesin Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları

Sigorta Tahkim Komisyonu (“Komisyon”), Sigortacılık Kanunu’nun (“Kanun”) 30. maddesine göre kurulmuştur. Komisyon’a yapılacak başvuruda izlenecek usul ise Kanun’un 30. maddesinin 13. fıkrasında ve Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) 16. maddesinde izah edilmiştir. ...

Devamı