a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

8:00 - 19:00

Mesai: Pazartesi - Cumartesi

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

BLOG

Uluca Avukatlık Ortaklığı Hukuk Blog Sayfası

CASE OF DYLUŚ v. POLAND

Polonya’da avukat olan başvuran, müvekkilinin talep etmesine rağmen temyiz başvurusu yapmamıştır. Bunun üzerine hakkında etik kurallara aykırı davrandığı gerekçesi ile hakkında disiplin cezası verilmiştir. Disiplin cezasına itiraz etmek isteyen avukat, Yüksek Mahkeme’ye başvurmuş ancak Yüksek Mahkeme, kendisini bir avukat ile temsil ettirmesi gerektiğini söyleyerek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için süre vermiştir. Bu süre içerisinde, başvuran avukat, başka bir avukata yetki verip gerekli eksikleri tamamlamıştır. ...

Devamı

Satım faturasının alıcının ticari defterlerine kaydedilmiş olması, faturada yazılan malların teslim edildiğinin karinesidir

Şikayetçi alacaklı icra mahkemesine..vurusunda, 3. kişiye gönderilen haciz ihbarnamesine yapılan itirazın gerçeğe aykırı olduğunu ileri sürerek İİK’nun 89/4. maddesi uyarınca 147.500,00 TL tazminata hükmedilmesini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği, kararın alacaklı yanca temyizi üzerine Dairemizce onandığı, alacaklının karar düzeltme talebinde bulunduğu görülmektedir. ...

Devamı

Deniz İş Kanunu – Çalışan Hakları

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalı şirket nezdinde ve davalı şirketin işleteni olduğu gemilerde yağcı olarak çalıştığını ve iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile izin, vergi iadesi, fazla çalışma, hafta ve genel tatil alacaklarını istemiştir. ...

Devamı

Haksız Haciz İhbarnamesine Tazminat Davası

Alacaklı tarafından, üçüncü kişi konumunda bulunan bankanın, İİK'nun 89/1. maddesi uyarınca gönderilen haciz ihbarnamesine karşı süresinde yapmış olduğu itirazın gerçeğe aykırı olduğu ileri sürülerek İİK'nun 89/4. maddesi gereğince tazminat talep edildiği, mahkemece, davanın süresinde açılmadığı gerekçesiyle reddine karar verildiği görülmektedir. ...

Devamı

İşyerlerinde Covid 19 Tedbirleri – Eylül 2021

Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır. Bu doğrultuda, Bakanlığımızca, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği’ne gönderilmiştir. Buna göre; İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmakta, işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir. ...

Devamı

Eşinin Aracını GPS ile Takip Edilmesi Hakkında Karar

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan şüpheli hakkında yapılan soruşturma sonucunda Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 11.10.2018 tarihli ve 2018/12215 soruşturma, 2018/9079 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine ilişkin mercii Karşıyaka 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 08.11.2018 tarihli ve 2018/2461 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi....

Devamı

İl Tüketici Hakem Heyeti Kararı

Hakem heyeti

Dava davalının, yüksek voltaja bağlı olarak iki dairede doğal gaz kombilerinin arızalanması nedeniyle oluşan zararının tazmini için yapmış olduğu başvurunun il tüketici hakem heyeti tarafından kabul edilmesi sebebiyle açılmıştır. Mahkemece uyuşmazlığa konu alacağın tutar ve davalının yerleşim yeri itibariyle yetkili ve görevli olan İlçe Tüketici Hakem Heyeti yerine İl Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararın yok hükmünde olduğu gerekçesiyle, il tüketici hakem heyeti kararının kaldırılmasına karar verilmiştir....

Devamı

Sigorta Tahkim Komisyonu’nun Kesin Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları

Sigorta Tahkim Komisyonu (“Komisyon”), Sigortacılık Kanunu’nun (“Kanun”) 30. maddesine göre kurulmuştur. Komisyon’a yapılacak başvuruda izlenecek usul ise Kanun’un 30. maddesinin 13. fıkrasında ve Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) 16. maddesinde izah edilmiştir. ...

Devamı