Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ulucahuk/public_html/wp-content/plugins/mikado-core/core-dashboard/sub-pages/import/import.php on line 283
Satım faturasının alıcının ticari defterlerine kaydedilmiş olması, faturada yazılan malların teslim edildiğinin karinesidir - ULUCA Avukatlık Ortaklığı
a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Satım faturasının alıcının ticari defterlerine kaydedilmiş olması, faturada yazılan malların teslim edildiğinin karinesidir

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > Ticaret Hukuku  > Satım faturasının alıcının ticari defterlerine kaydedilmiş olması, faturada yazılan malların teslim edildiğinin karinesidir

Satım faturasının alıcının ticari defterlerine kaydedilmiş olması, faturada yazılan malların teslim edildiğinin karinesidir

YARGITAY 

  1. HUKUK DAİRESİ 

Esas Numarası: 2019/13155 

Karar Numarası: 2020/287 

Karar Tarihi: 16.01.2020 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 26/09/2019 tarihli ve 2019/10414 Esas – 2019/13612 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : 

Sair karar düzeltme itirazları yerinde değil ise de; 

Şikayetçi alacaklı icra mahkemesine..vurusunda, 3. kişiye gönderilen haciz ihbarnamesine yapılan itirazın gerçeğe aykırı olduğunu ileri sürerek İİK’nun 89/4. maddesi uyarınca 147.500,00 TL tazminata hükmedilmesini talep ettiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği, kararın alacaklı yanca temyizi üzerine Dairemizce onandığı, alacaklının karar düzeltme talebinde bulunduğu görülmektedir. 

İİK’nun 89. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında; “Hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmayan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki taşınır bir malı haczedilirse icra memuru; borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle taşınır malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir. Bu haciz ihbarnamesinde, ayrıca 2, 3 ve 4. fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir. Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur” hükmü yer almaktadır. 

Kanun hükmünde yer alan tazminatın konusu, haciz ihbarnamesine karşı üçüncü kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunması sebebiyle takip alacaklısının uğradığı zarardır. Bu davada, üçüncü kişinin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu davacı takip alacaklısı ispat etmelidir. Üçüncü kişinin beyanının aksi, İİK’nun 68. maddesinde sayılan belgelere…ğlı olmaksızın her türlü delille ispat edilebilir. Anılan maddenin açık hükmü gereğince, icra mahkemesince, genel hükümlere göre yargılama yapılarak sonuca gidilmelidir. 

İİK’nun 89/4. maddesine dayalı olarak açılan tazminat davasında, tarafların göstereceği deliller, ticari defterler ve kayıtlar üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, ihbarnamenin tebliğ tarihi itibariyle, borçlunun, üçüncü kişiden istenebilir, kesin nitelikte bir alacağının mevcut olup olmadığı genel hükümler çerçevesinde belirlenir, diğer bir ifade ile anılan maddeye göre tazminata hükmedilebilmesi için, borçlunun, haciz ihbarnamesinin üçüncü kişiye tebliği tarihi itibariyle, üçüncü kişi nezdinde kesinleşmiş, İİK’nun 89/1. maddesi kapsamında haczedilebilecek muaccel bir alacağının bulunması zorunludur. 

Somut olayda, borçlunun icra müdürlüğüne verdiği dilekçe ile, 3. kişi… … Ltd. Şti.’den iki adet fatura alacağı bulunduğunu bildirmesi üzerine, alacaklının talebi ile adı geçen şirkete İİK’nun 89. maddesi gereğince 174.732,88 TL miktarlı 1. haciz ihbarnamesi gönderildiği, ihbarnamenin 17.11.2008 tarihinde tebliğ edildiği, 3. kişinin 21.11.2008 tarihli itirazı ile, borçluca sunulan faturalara konu malların kendisine teslim edilmediğini belirterek borçluya borcu bulunmadığını bildirdiği, alacaklı tarafından bu itirazın gerçeğe aykırı olduğundan…hisle İİK’nun 89/4. maddesi uyarınca tazminat istemi ile icra mahkemesine…şvurulduğu, hükme esas alınan 18.01.2019 tarihli 

bilirkişi raporunda; haciz ihbarnamesine konu 23.6.2008 ve 30.6.2008 tarihli fatura tutarlarının 123.192,00 TL ve 24.308,00 TL olduğu, davalı 3. kişi şirkete ait yevmiye defterinin fatura tarihlerine ilişkin sayfalarında borçludan alınan bu faturalara ilişkin mal ve hizmet kalemine rastlanılmadığı, bu nedenle de 3. kişinin borçludan mal aldığına dair bir resmi kayıt bulunmadığının mütalaa edildiği, ancak dosyada mübrez Gelir İdaresi…şkanlığı 

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek Yenibosna Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 29.6.2009 tarihli yazısında; mükellefi olan… … Ltd. Şti.’nin 10.11.2008’de çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. 

internet ortamında verdiği 2008/6 döneme ait… (Büyük Alış) Formu’nda …’ten KDV hariç 125.000,00 TL mal alışı olduğunun görüldüğü, ancak adı geçen şirketin müdürünün talebi ile Dairede tutulan 26.6.2009 tarihli tutanak ile;  formda yazılı … isimli kişiyle makine alımı hususunda ön görüşme yapıldığı ancak makinelerin yeterli vasıflara sahip olmaması nedeniyle makineler gelmeden alımından vazgeçildiği, o dönemki muhasebecinin faturaların asılları olmadan fotokopileri ile… bildirimini yapmış olduğu, ancak sonradan durumun farkedilmesi üzerine düzeltildiği hususlarının kayda alındığı ve faturaların söz konusu şirket tarafından kayıtlarına intikal ettirilmediğinin bildirildiği görülmektedir. 

Her ne kadar davalı 3. kişi şirket, mal alımı hususunda anlaşma sağlanamadığı ve bu nedenle faturada yazılı malların kendisine teslim edilmediğini iddia etmiş ise de; vergi dairesinden celp olunan… Formları’ndan haciz ihbarnamesine dayanak olan faturalardan birinin davalı tarafından…ğlı olduğu vergi dairesine bildirildiğinin görüldüğü,… Formu’nun düzenlendiği tarihin 10.11.2008 olup, haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce olduğu, buna göre söz konusu fatura ile… Formu düzenleyen davalının 8 günlük faturaya itiraz süresi içinde faturaya itirazının olduğu yönünde bir delil de bulunmadığı, davalının vergi dairesine böyle bir bildirim yapmasının, faturanın içeriğinin benimsendiği ve faturada yazılı malların alındığını gösterdiği, davalının… Formu’nun düzeltilmesine ilişkin vergi dairesine yaptığı…şvurunun ise haciz ihbarnamesi tebliğ tarihinden sonra olduğu anlaşıldığından, Yargıtay’ın, “bir satım faturası alıcı ticari defterlerine kaydedilmesi halinde sonradan bu kayıt silinse dahi malın teslim alındığına karine olduğu gibi satım faturası… formu ile vergi dairesine bildirilirse sonradan düzeltme yapılsa da malın teslim alındığına karinedir.” şeklindeki yerleşik içtihatları gereğince,… Formu’nda düzeltme öncesi bildirilen fatura tutarı kadar davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken, tümden reddi 

isabetsiz olup, mahkeme kararının bu nedenle bozulması yerine maddi hataya müsteniden onandığı anlaşıldığından, alacaklının karar düzeltme talebinin kısmen kabulü gerekmiştir 

SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Dairemizin 26.9.2019 tarih ve 2019/10414 E. – 2019/13612 K. sayılı onama ilâmının kaldırılmasına, … 9. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 09.5.2019 tarih ve 2016/1232 E. – 2019/290 K. sayılı kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 16/01/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Gönder