Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ulucahuk/public_html/wp-content/plugins/mikado-core/core-dashboard/sub-pages/import/import.php on line 283
Fotokopi Belge ile Bankada Sahtecilik - ULUCA Avukatlık Ortaklığı
a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Fotokopi Belge ile Bankada Sahtecilik

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > Tüketici Hukuku  > Fotokopi Belge ile Bankada Sahtecilik

Fotokopi Belge ile Bankada Sahtecilik

Fotokopi Belge ile Bankada Sahtecilik

T.C. 

YARGITAY 

ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ 

Esas : 2019/5280 

Karar : 2020/3382 

Tarih : 01.07.2020 

YARGITAY’DAN BANKAİŞLEMLERİNDE ISLAK İMZAŞARTI KARARI 

DAİRE, ISLAK İMZALI BELGELERİ İSTEMEDEN İŞLEM YAPAN BANKANIN SORUMLU OLDUĞUNAHÜKMETTİ FOTOKOPİ YAPILARAK ÜRETİLEN SAHTE TALİMATLARLABANKADAN PARAÇEKİLMESİ 

( 5411 s. Bankacılık K m. 1 , 2 , 3 , 4 ) 

ÖZET 

03.01.2023 tarihinde www.haber7.com’da “Yargıtay’dan banka işlemlerinde ıslak imza şartı kararı” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararı. Yargıtay, fotokopi yapılarak üretilen sahte talimatlarla bankadan para çekilmesi olayında, ıslak imzalı belgeleri istemeden işlem yapan bankanın sorumlu olduğuna hükmetti. 

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ 

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 03/09/2019 tarih ve 2019/336-2019/707 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesinin davalı banka vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, duruşma tutanakları vetüm belgeler okunup, incelendikten sonraişin gereği görüşülüp, düşünüldü: 

Davacı vekili, müvekkilinin eski çalışanı olan davalı …’ün şirket yetkililerinin adınasahtetalimat düzenlemek suretiyle davacı hesabından 7.800 TL’yi 3.kişilerin hesabına aktardığını, davalı bankanın da gerekli özen ve denetimi göstermeksizin fotokopi talimatlarla işlem yapmak suretiyle sorumlu olduğunu ileri sürerek, 7.800 TL’nin ödeme yapıldığı tarihlerden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve davaetmiştir. 

Davalı banka vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, çalıştırdığı adamı seçmekte gerekli özeni göstermeyen davacının de sorumlu olduğunu, müvekkilinin faksla işlem yapması hususunda taraflar arasında teamül oluştuğunu, müvekkilinin talimat imzaları ile imza sirkülerini kontrol ederek işlem yaptığını, imzaların birebir uyuştuğunu savunarak, davanın reddini istemiştir. 

Diğer davalı, savunma yapmamıştır. Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda; fotokopi yolu ile sahte olarak üretilmiş talimatlara istinaden, davacı şirketten ıslak imzalı belgeler istenmeden ve teyit alınmadan işlem yapmış olması nedeniyle davalı bankanın %50 oranında kusurlu olduğu, davaya konu ihtilaflı işlemleri gerçekleştiren kişinin davacının çalışanı olması, çalışanını seçmekte ve onu denetlemede gerekli özeni göstermeyen davacının da % 50 oranında kusurlu olduğu gerekçesiyle, mütefarik kusur oranına göre davacının davalı banka yönünden davasının kısmen kabul ve kısmen reddi, diğer davalı yönünden ise kabulü ile, bankanın sorumluluğunun 3.900,00 TL miktar ile sınırlı olarak 7.800,00 TL’nin avans faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, davalı banka yönünden fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir. 

Karar, davalı bankavekili tarafından temyizedilmiştir. 

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı banka vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir. 

SONUÇ:
Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı banka vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 399,62 TL temyiz ilam harcının temyizeden davalı bankadan alınmasına, 01/07/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Yorum Yok

Gönder