Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/ulucahuk/public_html/wp-content/plugins/mikado-core/core-dashboard/sub-pages/import/import.php on line 283
Avukat Asgari Ücret Tarifesi Değişti - ULUCA Avukatlık Ortaklığı
a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Avukat Asgari Ücret Tarifesi Değişti

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > İş Hukuku  > Avukat Asgari Ücret Tarifesi Değişti

Avukat Asgari Ücret Tarifesi Değişti

Avukat Asgari Ücret Tarifesi

3 Eylül 2022 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 31942
TEBLİĞ
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER
Amaç ve
kapsam

MADDE 1-
(1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar
arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlümerci kararlarında ve ayrıca
kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık
ücretinin tayin vetakdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık
Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.
(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti
kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretiningeçersiz
sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu
Tarife gereğince hesaplanacakavukatlık ücretinin altında bir ücrete
hükmedilemez. Bu Tarife 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncüfıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti
belirlenmesinde sadece asgari değerinhesaplanmasında dikkate alınır. Diğer
hususlar 1136 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir.
(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan
akdi avukatlık ücretleri, bu Tarife hükümleri üzerinden yapılmışolarak
kabul edilir.
Avukatlık
ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2-
(1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin
hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş veişlemler ücreti karşılığıdır.
Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen
dilekçe ve yapılandiğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin
tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlıkücretine
hükmedilemez.
(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay,
Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge idare ve bölge adliyemahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı
ücreti gerektirir.
Avukatlık
ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın
reddinde davalılarınavukatlık ücreti

MADDE 3-
(1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı
tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, bu Tarifedeyazılı miktardan az ve üç
katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası,
işin önemi,niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.
(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere,
birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, retsebebi ortak olan
davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine
ise her ret sebebi için ayrı ayrıavukatlık ücretine hükmolunur.
Birden çok avukat ile temsil

MADDE 4-
(1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat
tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden
fazlası yükletilemez.
Ücretin tümünü hak etme

MADDE 5-
(1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra
takibini kabul eden avukat, bu Tarife hükümleri ilebelirlenen ücretin
tamamına hak kazanır.
(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit
davasında mahkemece dava değerinin belirlenmesindensonra davacı davasını
belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal avukatlık ücreti,
belirlenmiş dava değerine görehesaplanır.
Davanın
konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6-
(1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat,
kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; öninceleme tutanağı imzalanıncaya
kadar giderilirse, bu Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına,
ön incelemetutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur.
Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti
sözleşmelerinde uygulanmaz.
Görevsizlik,
yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın
reddinde, davanınnakli ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7-
(1) Ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar
davanın nakli, davanın açılmamış sayılması,görevsizlik veya yetkisizlik
kararı verilmesi durumunda bu Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme
tutanağıimzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur.
Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeyegöre hükmolunacak avukatlık
ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları
geçemez.
(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda
öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumetnedeniyle davanın
reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre bu Tarifenin
ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü
kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.
(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler
kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle verilen tüm göndermekararları
nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda
avukatlık ücretine
hükmedilmez.
Karşılık
davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

MADDE 8-
(1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava
açılması, başka bir davanın bu davaylabirleştirilmesi veya davaların
ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.
Nafaka,
kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9-
(1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli
tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunankira bedeli
farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden bu Tarifenin
üçüncü kısmı gereğincehesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti
olarak hükmolunur. Bu miktarlar, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde
davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.
(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için
avukatlık ücretine hükmedilemez.
Manevi
tazminat davalarında ücret
MADDE 10-
(1) Manevi tazminat davalarında
avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden buTarifenin üçüncü
kısmına göre belirlenir.
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf
vekili yararına bu Tarifenin üçüncü kısmına görehükmedilecek ücret, davacı
vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda
avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünegöre
hükmolunur.
(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya
parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerlebirlikte açılması
durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı bir kalem olarak
hükmedilir.
İcra ve
iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11-
(1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara
ilişkin avukatlık ücreti, takipsonuçlanıncaya kadar yapılan bütün
işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor
iseavukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar
ki takip miktarı 11.250,00 TL’ye kadar olanicra takiplerinde avukatlık
ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerindeki
takipler içinöngörülen maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı
geçemez.
(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran
işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.
(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa bu Tarife
gereğince ayrıca avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadarki bu ücret, bu
Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında
gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, bu
Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra
numaralarındayazılı miktarları geçemez. Ancak icra mahkemelerinde açılan
istihkak davalarında, üçüncü kısım gereğincehesaplanacak avukatlık
ücretine hükmolunur.
(4) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse
bu Tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdiredilir. Maktu
ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.
(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bu
Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirtilen maktu ücretehükmedilir. Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse bu Tarifeye göre
belirlenecek ücretin dörtte üçü takdiredilir.
(6) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip
edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış
veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde;
çıkabilecekuyuşmazlıkların1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti,bu Tarifenin ikinci kısım
ikinci bölümünde icra dairelerinde yapılan takipler için belirlenen maktu
ücrettir. Ancakbelirlenen ücret asıl alacağı geçemez.
Tüketici
mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde ücret

MADDE 12-
(1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine
verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında,kararın iptali durumunda
tüketici aleyhine, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre vekâlet ücretine
hükmedilir.
(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen
miktarı geçemez.
(3) Ancak, mevcut olduğu halde tüketici hakem
heyetine sunulmayan bir bilgi veya belgenin tüketici mahkemesine sunulması
nedeniyle kararın iptali halinde tüketici aleyhine vekalet ücretine
hükmedilemez.
(4) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı
ile takip edilen işlerde, avukat ile müvekkili arasındaçıkabilecek
uyuşmazlıklarda bu Tarifenin birinci kısım ikinci bölümünün tüketici hakem
heyetlerine ilişkin kuralıuygulanır.
Tarifelerin
üçüncü kısmına göre ücret

MADDE 13-
(1) Bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde
gösterilen hukuki yardımların konusu paraveya para ile
değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için
bu Tarifenin ikinci kısmındabelirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak
kaydıyla (7 nci maddenin ikinci fıkrası, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasıile 12 nci maddenin birinci fıkrası, 16 ncı maddenin ikinci fıkrası
hükümleri saklı kalmak kaydıyla) bu Tarifeninüçüncü kısmına göre
belirlenir.
(2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen
miktarı geçemez.
(3) Maddi tazminat istemli davanın kısmen reddi
durumunda, karşı taraf vekili yararına bu Tarifenin üçüncükısmına göre
hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
(4) Maddi tazminat istemli davaların tamamının
reddi durumunda avukatlık ücreti, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci
bölümüne göre hükmolunur.
Ceza
davalarında ücret

MADDE 14-
(1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya
da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili
bulunan katılan lehine bu Tarifenin ikinci kısmın ikinci bölümünde
belirlenenavukatlık ücreti sanığa yükletilir.
(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve
kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalardabu Tarifeye
göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.
(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı maddelerine göre tazminatiçin Ağır Ceza
Mahkemelerine yapılan başvurularda, bu Tarifenin üçüncü kısmı gereğince
avukatlık ücretinehükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci
kısmın ikinci bölümünün sekizinci sırasındaki ücretten az,onikinci sıra
numarasındaki ücretten fazla olamaz.
(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil
ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretinehükmedilir.
(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet
yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların
kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilk
derece mahkemesi kararınınkaldırılması halinde işin duruşmasız veya
duruşmalı oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş içinöngörüldüğü
şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para
cezasının miktarı bu Tarifeninikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş
için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlıkücretine hükmedilir.
Danıştayda,
bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 15-
(1) Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak
temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri
kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde
birinci savunmadilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat,
kabul, davanın konusuz kalması ya da herhangi bir nedenleortadan kalkması
veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda bu Tarifede
yazılı ücretin yarısına,diğer durumlarda tamamına hükmedilir.
(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie
gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık
ücretine hükmolunmaz.
Arabuluculuk,
uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret

MADDE 16-
(1) 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesinde uzlaşma
sağlama, arabuluculuk, uzlaştırma ve hertürlü sulh anlaşmalarından doğacak
avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında bu Tarifede yer alan hükümler uyarıncahesaplanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini
oluşturur.
(2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olması
halinde, arabuluculuk aşamasında avukat aracılığı ile takip edilenişlerde
aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Konusu para olan veya para ile
değerlendirilebilen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucundaarabuluculuk
anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre
hesaplanan ücretin dörtte birfazlası olarak belirlenir. Şu kadar ki
miktarı 15.000,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlık
ücreti,bu maddenin (c) bendinde yer alan maktu ücretin dörtte bir fazlası
olarak belirlenir. Ancak, bu ücret asıl alacağıgeçemez.
b) Konusu para olmayan veya para ile
değerlendirilemeyen işlerde avukatlık ücreti; arabuluculuk sonucundaarabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde, bu Tarifenin ikinci
kısmının ikinci bölümünde davanıngörüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktu
ücretin dörtte bir fazlası olarak belirlenir.
c) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile
sonuçlanması halinde, avukat, 2.400,00 TL maktu ücrete hakkazanır. Ancak,
bu ücret asıl alacağı geçemez.
ç) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile
sonuçlanması halinde, tarafın aynı vekille dava yoluna gitmesi durumunda müvekkilin
avukatına ödeyeceği asgari ücret,
(c) bendine göre ödediği maktu ücret mahsup edilerek, buTarifeye
göre belirlenir.
Tahkimde
ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret

MADDE 17-
(1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki
yardımlarda bu Tarife hükümleri uygulanır.
(2) Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine
hükmederken, bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye
mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla bu Tarifenin
üçüncü kısmına göreavukatlık ücretine hükmeder. Ancak talebi kısmen ya da
tamamen reddedilenler aleyhine bu Tarifeye göre hesaplananücretin beşte
birine hükmedilir. Konusu para ile ölçülemeyen işlerde, bu Tarifenin ikinci
kısmının ikinci bölümündeasliye mahkemeleri için öngörülen maktu ücrete
hükmedilir. Ancak talebi kısmen ya da tamamen reddedilenleraleyhine
öngörülen maktu ücretin beşte birine hükmedilir. Sigorta Tahkim
Komisyonlarınca hükmedilen vekaletücreti, kabul veya reddedilen miktarı
geçemez.
(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim KuruluYönetmeliğinin 14
üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Tahkim Kurulu, bu Tarifenin ikinci
kısmının ikinci bölümünde idare ve vergi mahkemelerinde görülen davalar
için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder.
İş
takibinde ücret

MADDE 18-
(1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin
kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerinyapılabilmesi için, iş
sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu
olan iş ve işlemlerdir.
(2) Bu Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya
birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri
içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki
yardımların karşılığıdır.
Dava
vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 19-
(1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve
işlerde de bu Tarife uygulanır.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava
ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin 1/4’ü uygulanır.
Tarifede
yazılı olmayan işlerde ücret

MADDE 20-
(1) Bu Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar
için, işin niteliği göz önünde tutularak, buTarifedeki benzer işlere göre
ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife

MADDE 21-
(1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki
yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hükümverildiği tarihte yürürlükte
olan Tarife esas alınır.
Seri
davalarda ücret

MADDE 22-
(1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan
seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister birdavada
birleştirilsin toplamda on dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir
dosya için ayrı ayrı tam avukatlıkücretine, toplamda elli dosyaya kadar
açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %50’si
oranındaavukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri
davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ıoranında avukatlık
ücretine, toplamda yüzden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için
ayrı ayrı tam ücretin %25’i oranında avukatlık ücretine hükmedilir.
Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya
ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir.
Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret

MADDE 23-
(1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı
hâlde dava açan taraf, yargılama giderlerindenbaşka, diğer tarafın
vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücretinin tamamı veya bir
kısmını ödemeye mahkûmedilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında
uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunmasıhâlinde, bu
miktar doğrudan mahkemece 1136 sayılı Kanun ve bu Tarife esas alınarak
takdir olunur.
Yürürlük
MADDE 24-
(1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yorum Yok

Gönder