a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Aldatma Videosunu Sevgilisinin Karısına Atan Kadın Hakkında Karar

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > Kişisel Verilerin Korunması  > Aldatma Videosunu Sevgilisinin Karısına Atan Kadın Hakkında Karar

Aldatma Videosunu Sevgilisinin Karısına Atan Kadın Hakkında Karar

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİ İLE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ – Diğer Kadının, Davacının Resmi Nikahlı Eşi İle Evli Olduğu Süre İçinde Cinsel Birliktelik Kurduğu ― Bu Birlikteliklerine İlişkin Video Kaydının Davacıya Gönderildiği – Kadının Kadınlık Gururunu İncitmek Kastıyla Video Görüntülerini Kendisine İzlettirdikleri – Sadakat Yükümlülüğünün Eşler Arasında Olduğu – Haksız Fiilden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle Diğer Kadının Zararın Meydana Gelmesinde Asli Olarak Sorumlu Tutulamayacağı – Diğer Kadının Eyleminin Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Niteliğinde Olmadığı

CİNSEL İLİŞKİ VİDEO KAYITLARININ ALDATILANA GÖNDERİLMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ ― Diğer Kadının, Davacının Resmi Nikahlı Eşi İle Evli Olduğu Süre İçinde Cinsel Birliktelik Kurduğu – Bu Birlikteliklerine İlişkin Video Kaydının Davacıya Gönderildiği – Diğer Kadının Bu Eyleminin Davacıyı Aşağılayıcı, Küçük Düşürücü Nitelik Taşıdığı – Video Kayıtlarını Kasten İletildiği – Söz Konusu Videonun Diğer Kadın Tarafından Davacıya Gönderilmesinin Haksız ve İncitici Nitelikte Olduğu – Davacının Kişilik Değerlerinin Haksız Biçimde İhlal Olunduğu – Davacı Yararına Uygun Bir Tutarda Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği

Özeti: Davacının resmi nikahlı eşi ile evli olduğu süre içinde cinsel birliktelik kurduğu, bu birlikteliklerine ilişkin video kaydının davacıya gönderildiği sabittir. Davalının bu eyleminin davacıyı aşağılayıcı, küçük düşürücü nitelik taşıdığı ve kasten iletildiği kabul edilmelidir. Her ne kadar mahkemece davalının eyleminin davacının kişilik hakkına zarar verecek mahiyette olmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiş ise de, davalının söz konusu videonun davalı tarafından davacıya gönderilmesi

haksız ve incitici niteliktedir. Bu nedenle, davacının kişilik değerlerinin haksız biçimde ihlal olunduğunun kabulü ile davacı yararına uygun bir tutarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekir.

Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 06/02/2015 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 08/10/2015 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 

Dava, kişilik haklarına saldırı nedeni ile uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin tümden reddine karar verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Davacı, eşinin kendisini davalı ile aldattığını, dava dışı eşi ile davalının cinsel birlikteliklerini kayıt altına aldıklarını, davalının kadınlık gururunu incitmek kastıyla video görüntülerini kendisine izlettirdiğini ve cep telefonuna aktardığını iddia ederek, uğradığı manevi zararın ödetilmesi isteminde bulunmuştur. 

Davalı, davacının iddialarını kabul etmediklerini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir. 

Mahkemece, sadakat yükümlülüğünün eşler arasında olduğunu, haksız fiilden kaynaklanan zarar nedeniyle davalının zararın meydana gelmesinde asli olarak sorumlu tutulamayacağını, davalının eyleminin davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmadığı kabul edilerek davanın reddine karar verilmiştir. 

Somut olaya gelince, davalının ve dava dışı eşin davacıya yönelik aldatma mahiyetindeki davranışlarının yanı sıra davalı ile dava dışı eşin birlikte olduğu video kaydının davacı eşe gönderilmesi hususunun manevi tazminatı gerektirip gerektirmeyeceğinin tartışılması gerekir. 

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 06/07/2018 tarihli, 2017/5 esas, 2018/7 sayılı kararı uyarınca; evli kişiyle birlikte olan üçüncü kişinin eylemi, bunu yasaklayan kanuni bir düzenleme bulunmadığından, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrası kapsamında hukuka aykırı fiil kabul edilemeyeceği Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek 

gibi aynı Kanun’un 49. maddesinin 2. fıkrasına göre de üçüncü kişinin tazminat ile sorumlu tutulabilmesi için öteki kişinin ancak aldatılan eşe kasten zarar verme amacıyla hareket etmesi hâlinde mümkündür.

Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir. Manevi tazminata karar verilebilmesi için Türk Borçlar Kanunu (TBK)’nun 58. maddesindeki koşulların oluşması gerekir. 

Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmedir. Duyulan acı, çekilen ızdırap manevi zarar değil onun görüntüsü olarak ortaya çıkabilir. Acı ve elemin manevi zarar olarak nitelendirilmesi sonucu tüzel kişileri ve bilinçsizleri; öte yandan acılarını içlerinde gizleyenleri tazminat isteme haklarından yoksun bırakmamak için yasalar, manevi tazminat verilebilecek olguları sınırlamıştır. Bunlar; kişilik değerlerinin zedelenmesi (TMK 24), isme saldırı (TMK 26), nişanın bozulması (TMK 121), evlenmenin feshi (TMK 158), bedensel zarar ve ölüme neden olma (TBK 56) durumlarından biri ile kişilik haklarının zedelenmesidir (TBK’nın 58). Bunlardan TMK’nın 24 ile TBK’nın 58. maddeleri daha kapsamlıdır. TMK’nın 24. maddesinin yollama yaptığı durumlarda, ilgili hükümler (örneğin, TMK 26, 174, 287 gibi), bunların dışında ise TBK’nın 58. maddesi uygulanır. 

Dosya arasındaki bilgi ve belgelerden, davacının, dava dışı eşi aleyhine açtığı … 2. Aile Mahkemesinin 2014/663 esas sayılı boşanma davası sonucunda; tarafların zina nedeniyle boşanmalarına, eşin davacıya 7.500,00 TL manevi tazminat ödemesine karar verildiği anlaşılmıştır. 

Somut olayda; davalının, davacının resmi nikahlı eşi ile evli olduğu süre içinde cinsel birliktelik kurduğu, bu birlikteliklerine ilişkin video kaydının davacıya gönderildiği sabittir. Davalının bu eyleminin davacıyı aşağılayıcı, küçük düşürücü nitelik taşıdığı ve kasten iletildiği kabul edilmelidir. Her ne kadar mahkemece davalının eyleminin davacının kişilik hakkına zarar verecek mahiyette olmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiş ise de, davalının söz konusu videonun davalı tarafından davacıya gönderilmesi haksız ve incitici niteliktedir. Bu nedenle, davacının kişilik değerlerinin haksız biçimde ihlal olunduğunun kabulü ile davacı yararına uygun bir tutarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken, yerinde olmayan yazılı gerekçeyle manevi tazminat istemlerinin tümden reddedilmiş olması doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 14/01/2019 gününde oy çokluğuyla karar verildi. 

KARŞI OY YAZISI 

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun bozma kararına katılmıyorum. 14/01/2019 

Yorum Yok

Gönder