a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Hakaret Davası – Seni Paramla Satın Alırım…

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > Genel  > Hakaret Davası – Seni Paramla Satın Alırım…

Hakaret Davası – Seni Paramla Satın Alırım…

Hakaret Davası

YARGITAY
18. CEZA DAİRESİ
Esas Numarası: 2019/8789
Karar Numarası: 2020/4519
Karar Tarihi: 18.02.2020

KATILANIN SANIĞA HİTABEN CEBİNİZDE BEŞ KURUŞ PARANIZ YOK GELİP BURADA KONUŞUYORSUNUZ SÖZÜ ÜZERİNE SANIĞIN SÖYLEDİĞİ SENİ PARAMLA SATIN ALIRIM ŞEKLİNDE KABA HİTAP TARZI NİTELİĞİNDEKİ SÖZLERİN HAKARET SUÇUNUN UNSURLARINI OLUŞTURMADIĞI ―

Hakaret Fiilinin Cezalandırılmasıyla Korunan Hukuki Değer Kişilerin Onur Şeref ve Saygınlığı Olduğu – Bu Suçun Oluşabilmesi İçin Davranışın Kişiyi Küçük Düşürmeye Matuf Olarak Gerçekleşmesi Gerektiği – Bir Hareketin Tahkir Edici Olup Olmadığı Bazı Durumlarda Nispi Olup Zamana Yere ve Duruma Göre Değişebildiği – Kişilere Yönelik Her Türlü Ağır Eleştiri veya Rahatsız Edici Sözlerin Hakaret Suçu Bağlamında Değerlendirilmemesi Gerektiği – Sözlerin Açıkça Onur Şeref ve Saygınlığı Rencide Edebilecek Nitelikte Somut Bir Fiil veya Olgu İsnadını veya Sövmek Fiilini Oluşturması Gerektiği – Katılanın Sanığa Hitaben Cebinizde Beş Kuruş Paranız Yok Gelip Burada Konuşuyorsunuz Dediği – Sanığın Katılana Söylediği Seni Paramla Satın Alırım Şeklinde Kaba Hitap Tarzı Niteliğindeki Sözlerinin Katılanın Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmaması Nedeniyle Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı.

HAKARET SUÇUNUN İŞLENDİĞİ YERİN TARAF VE TANIK BEYANLARIYLA NİTELİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ VE BUNA GÖRE AĞIRLAŞTIRICI NEDEN OLARAK ÖNGÖRÜLEN ALENİYET ÖGESİNİN NE
ŞEKİLDE OLUŞTUĞUNUN TARTIŞILMASI GEREKTİĞİ.

Katılanın Sanığa Hitaben Cebinizde Beş Kuruş Paranız Yok Gelip Burada Konuşuyorsunuz Dediği – Sanığın Katılana Söylediği Seni Paramla Satın Alırım Şeklinde Kaba Hitap Tarzı Niteliğindeki Sözlerinin Katılanın Onur Şeref ve Saygınlığını Rencide Edici Boyutta Olmaması Nedeniyle Hakaret Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı – Ağırlaştırıcı Neden Olarak Öngörülen Aleniyetin Gerçekleşmesi İçin Olay Yerinde Başkalarının Bulunması Yeterli Olmadığı Hakaretin Belirlenemeyen Sayıda Kişi ve Herkes Tarafından Görülme Duyulma ve Algılanabilme Olasılığının Bulunmadığı – Olayın Hastanenin Acil Servisinin Hangi Bölümünde Gerçekleştiğinin Anlaşılamadığı – Öncelikle Bu Yerin Taraf ve Tanık Beyanlarıyla Niteliğinin Tespit Edilmesi ve Buna Göre Ağırlaştırıcı Neden Olarak Öngörülen Aleniyet Ögesinin Ne Şekilde Oluştuğunun Tartışılması Gerektiği.

Özeti: Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.

Katılanın, sanığa hitaben cebinizde beş kuruş paranız yok gelip burada konuşuyorsunuz demesi üzerine sanığın, katılana söylediği, seni paramla satın alırım şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmesi gerekmektedir. Dosya kapsamından olayın, hastanenin acil servisinin hangi bölümünde gerçekleştiğinin anlaşılamaması nedeniyle, öncelikle bu yerin taraf ve tanık beyanlarıyla niteliğinin tespit edilmesi ve buna göre ağırlaştırıcı neden olarak öngörülen aleniyet ögesinin ne şekilde oluştuğunun tartışılması gerekmektedir.

KARAR
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun
oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Katılanın, sanığa hitaben “cebinizde beş kuruş paranız yok gelip burada konuşuyorsunuz” demesi üzerine sanığın, katılana söylediği, “seni paramla satın alırım ” şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret
suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi,

Kabule göre de;
1- Sanığın aşamalarda, katılanın kendisine “cebinizde beş kuruş paranız yok gelip burada konuşuyorsunuz” dediği şeklindeki savunması karşısında, olayın çıkış nedeni ve gelişmesi değerlendirilerek sonucuna göre TCK’nın 129. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,

2- TCK’nın 125/4. maddesinde ağırlaştırıcı neden olarak öngörülen aleniyetin gerçekleşmesi için olay yerinde başkalarının bulunması yeterli olmayıp, hakaretin belirlenemeyen sayıda kişi ve herkes tarafından görülme, duyulma ve algılanabilme olasılığının bulunması, herhangi bir sınırlama olmaksızın herkese açık olan yerlerde işlenmesinin gerekmesi karşısında, dosya kapsamından olayın, hastanenin acil servisinin hangi bölümünde gerçekleştiğinin anlaşılamaması nedeniyle, öncelikle bu yerin taraf ve tanık beyanlarıyla niteliğinin tespit edilmesi ve buna göre aleniyet ögesinin ne şekilde oluştuğunun tartışılması gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle cezanın anılan Kanun maddesi gereğince artırılması,

3- Adli sicil kaydına göre mükerrir olan sanık hakkında, seçimlik ceza öngören suçlarda TCK’nın 58/3. maddesi uyarınca hapis cezasına hükmolunduktan sonra bu cezanın adli para cezasına çevrilemeyeceği gözetilmeyerek aynı Kanunun 50/2. maddesine aykırı davranılması, Kanuna aykırı, sanık …’ın temyiz nedenleri yerinde görülmekle tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca cezayı aleyhe değiştirme yasağının gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 18/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yorum Yok

Gönder