a

Facebook

Twitter

Copyright 2020 ULUCA Avukatlık Ortaklığı.
Tüm hakları saklıdır. İzinsiz içerik kopyalanması durumunda, yasal işlem başlatılacaktır.

0850 259 0852

Uluca Avukatlık Ortaklığı Telefon Numarası

Linkedin

İnstagram

Facebook

Twitter

Search
Menu

 

Boşanma Sürecinde Soybağı Reddi Davası

ULUCA Avukatlık Ortaklığı > Aile Hukuku  > Boşanma Sürecinde Soybağı Reddi Davası

Boşanma Sürecinde Soybağı Reddi Davası

YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2021/9496
Karar Numarası: 2022/4839
Karar Tarihi: 24.05.2022
SOYBAĞININ REDDİ TALEBİ NÜFUSUNA KAYDETTİRİLEN ÇOCUĞUN O BABADAN OLMAMASI
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ
TAZMİNAT TALEBİNİN MEDENİ KANUNDA BELİRTİLEN MANEVİ TAZMİNAT OLMAMASI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA BELİRTİLEN HAKSIZ FİİLDENKAYNAKLANMASI AİLE MAHKEMESİNİN MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİ TEFRİK ETMEMESİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI
4721k/174
6100k/33
6098k/49

 

ÖZETİ: Davacı, davalıdan boşandığını, davalının bu süreçte dünyaya getirip, nüfusuna kaydettirdiği çocuğun kendisinden olmadığını, bu durumun da kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu ileri sürerek soybağının reddine ve bir miktar manevi tazminata karar verilmesini talep etmiştir. İlk derece mahkemesince davanın kabulü ile soybağının reddine, manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiştir. Davacının talebi, Aile Mahkemesinin görevli olduğu Türk Medeni Kanunu ilgili maddesinde belirtilen manevi tazminat olmayıp, Asliye Hukuk Mahkemesinin görevine giren Türk Borçlar Kanunu ilgili maddelerinde belirtilen haksız fiilden kaynaklanan manevi tazminat isteminden ibarettir. Bu nedenle manevi tazminat talebinin tefrik edilmesi, asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu gözetilerek kararı verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek karar verilmesi doğru olmayıp, kararın bozulmasına karar verilmesi gerekmektedir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen,yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından manevi tazminat talebinin reddi yönünden temyizedilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 24.05.2022 günütemyiz eden davacı H. Ö. vekili Av. M. K. ve karşı taraf ihbar olunan hazine vekili Av. C. L. S. geldiler. Başka gelen- olmadı. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonrayabırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı, davalı S.’den boşandığını, davalı S’nin bu süreçte dünyaya getirip, nüfusuna kaydettirdiği C’ninkendisinden olmadığını, bu durumun da kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu ileri sürerek soybağınınreddine ve 20.000 TL manevi tazminata karar verilmesini talep etmiş; ilk derece mahkemesince davanın kabulüile soybağının reddine, manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiştir. Davacı tarafından manevi tazminattalebinin reddi yönünden istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine istinaf incelemesi yapan bölge adliyemahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Karar başlığında, davalı olarak görülen “İ. A. Ç.”nin iş bu dosyada taraf sıfatı olmadığı, soybağı düzenlenenküçüğe atanan kayyımın çocuğu olduğu anlaşılmaktadır. Ancak anılan yanlışlık maddi hata niteliğinde olupmahallinde her zaman düzeltilebileceğine göre yanlışlığa değinilmekle yetinilmiştir.
04.06.1958 tarihli ve 15/6 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı gereğince, maddi olayları açıklamaktaraflara; ileri sürülen olayları hukuken nitelemek, uygulanacak Kanun hükümlerini tespit etmek ve uygulamakgörevi hakime aittir. Nitekim 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 33 üncü maddesinde hâkimin, TürkHukuku’nu resen uygulayacağı belirtilmiştir. Bu ilke gereği açılan davayı nitelemek ve açılmış bir dava hakkındadoğru hukuk kurallarını bulup uygulamak hâkime düşen bir görevdir.

Davacının dava dilekçesinde açıkladığı maddi olaylara göre talebi, Aile Mahkemesinin görevli olduğuTMK’nun 174/2 m. de belirtilen manevi tazminat olmayıp, Asliye Hukuk Mahkemesinin görevine giren TBK’nun 49ve devamı maddelerinde belirtilen haksız fiilden kaynaklanan manevi tazminat isteminden ibarettir. Bu nedenlemanevi tazminat talebinin tefrik edilmesi, asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu gözetilerek kararı verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

 

SONUÇ : Temyiz edilen bölge adliye mahkemesi kararının yukarıda açıklanan sebeplerle KALDIRILMASINA,ilk derece mahkemesi kararının BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 3.815 TL vekalet ücreti davalılardanalınıp davacıya verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilk derecemahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oy birliğiylekarar verildi.24.05.2022(Salı)

Yorum Yok

Gönder